Ο οργανισμός που ζει πάνω ή μέσα σε έναν οργανισμό άλλου είδους (ξενιστή) και τρέφεται σε βάρος του τελευταίου.

Το παράσιτο χωρίς τον ξενιστή του κατά κανόνα πεθαίνει. Εξαιτίας του τρόπου επιβίωσής του, το παράσιτο υφίσταται δραστικές αλλαγές (εξαφάνιση κινητικών, αισθητικών και άλλων οργάνων, αύξηση γεννητικών οργάνων, οργάνων προσκόλλησης) με αποτέλεσμα να επέρχεται μια μη αναστρέψιμη εξειδίκευση-μεταβολή.

Η παραγωγή απογόνων παίρνει τεράστιες διαστάσεις στα παράσιτα σαν μέτρο αντιστάθμισης των απωλειών λόγω έλλειψης ξενιστή. Ο ξενιστής υφίσταται πάντοτε βλάβη άλλοτε μικρότερη άλλοτε μεγαλύτερη που μπορεί να φτάσει και στο θάνατο. Οι πληθυσμοί των παρασίτων διευκολύνουν την εξάπλωση των επιδημιών, ενώ είναι από τους κυριότερους συντελεστές ρύθμισης του πληθυσμιακού αριθμού των ζώων.